اما ناصرامانی عضو شورای شهر تهران به اکوایران می گوید : هنوز قرار دادی قطعی نشده است که ما بدانیم تغییر دولت می تواند در اجرای قرار دادتاثیر بگذارد یا خیر؟

امانی می گوید : به فرض هم قرار دادقطعی شده باشد باز ما به عنوان شورای شهر تهران نمی دانیم آیا تعهدات این قرار داد میان دولت و شهرداری به صورت مکتوب و رسمی درآمده است. سه وزارت خانه صمت، کشور و بانک مرکزی در این قرار داد مسئولیت مستقیم دارد اگر میان بالاترین مدیران این سه دستگاه قرار داد قطعی امضا شده باشد دیگر با تغییر دولت در اجرای آن خللی وارد نمی شود./ اکوایران